FFA  Föreningen för Arbetsanpassare

Stadgar

 

 

 

§ 1

 

Föreningens namn


Föreningens namn är ”Föreningen för Arbetsanpassare m. fl., som huvudsakligen arbetar enligt LSS § 9:10”, med FFA som förkortning.

 


§ 2

 

Målsättning


För personer som har rätt till insats enl. LSS § 9:10


- Sprida erfarenheter om olika former av daglig verksamhet för personer enl. LSS’ personkrets 1 och 2 och som kan leda till arbete med lön.

 

- Söka förbättra de allmänna villkoren för deltagande i arbetslivet för personer enl. LSS’ personkrets

 

- Delta i och påverka opinionsbildningen för rätten till arbete för personer enl. LSS’ personkrets

 

- I övrigt verka för att daglig verksamhet enl. LSS erhåller en så god kvalitet att målsättningen enl. denna lag kan förverkligas. Detta innebär bl. a. att verksamheten skall bidra till den enskildes personliga utveckling och främja dennes delaktighet i samhället, med syfte att på kortare eller längre sikt utveckla den enskildes möjlighet till arbete

 För föreningens medlemmar


- Stärka yrkesgruppens professionella identitet

 

- Stödja medlemmarnas strävanden i yrkes- och

utbildningsfrågor

 

- Initiera kurser, konferenser och fortbildningar

 


§ 3

 

Medlemskap


Medlemskap i föreningen kan vinnas av den som delar föreningens målsättning och som huvudsaklig arbetsuppgift har att främja deltagande i arbetslivet för personer enl. LSS’ personkrets.


Medlemskap i föreningen är öppet för anställda i såväl offentlig som enskild tjänst

 


§ 4

 

Beviljande av medlemskap


Medlemskap beviljas av styrelsen

 § 5

 

Medlems rättigheter


Vid årsmöte och andra medlemsmöten äger varje medlem närvaro-,  förslags- och rösträtt. Dock äger styrelsen icke rösträtt i fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

 


§ 6

 

Årsmöte


Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålles i samband med FFA:s årliga konferens. Kallelse till årsmöte, inkl dagordning och ev. förslag till stadgeändring, samt program för konferensen skall vara medlemmarna tillhanda minst en månad i förväg.

 


§ 7

 

Styrelse


Föreningens styrelse utgöres av minst tre personer och väljes av årsmötet, ordförande väljes särskilt.

 


§ 8


Konferens


FFA:s konferens äger rum i november (i första hand) varje år på plats och närmare tidpunkt som beslutas av styrelsen.

 


§ 9

 

Styrelsens uppgifter och arbete


Styrelsen sammanträder minst två gånger per. Styrelsens arbete skall protokollföras.

Till styrelsens främsta uppgifter hör

-      att förbereda och genomföra föreningens årsmöte

-      att förbereda och genomföra FFA:s årliga konferens

-      att företräda föreningen mellan dess årsmöten

 


§ 10

 

Revisorer


Årsmötet utser två revisorer med uppgift att granska föreningens förvaltning och räkenskaper

 § 11

 

Årsavgift


Årsmötet beslutar om medlemsavgift

 § 12


 

Stadgeändring


För stadgeändring krävs 2/3 majoritet av de vid årsmötet närvarande medlemmarna. Förslag till stadgeändring skall vara styrelsens ordförande tillhanda senast den 15 september.

 


§ 13

 

Föreningens upplösning


Föreningen skall upplösas om minst ¾ av föreningens

medlemmar så begär.

Ev. tillgångar skall tillfalla Riksförbundet FUB.